Doradztwo DGSA ADR & RID

Doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych

Wyznaczanie Doradcy

Kto musi wyznaczyć Doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych?

1.8.3.1
Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadawanie lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 2019 poz. 769)

Art. 15.
1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych,  właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej „doradcą”.
2. Obowiązek wyznaczenia doradcy nie dotyczy uczestników wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych każdorazowo w ilościach mniejszych niż określone w ADR, RID lub ADN.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 Nr 227 poz. 1367 z późn. zm)

Zadania doradcy 1.8.3.3 – Umowy ADR i Umowy RID

Głównym zadaniem doradcy, przy zachowaniu odpowiedzialności kierującego przedsiębiorstwem, powinno być dążenie, poprzez zastosowanie wszystkich niezbędnych środków i działań oraz w granicach określonych zakresem działalności przedsiębiorstwa, do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób. Odnośnie do działalności przedsiębiorstwa, doradca ma w szczególności następujące obowiązki:
– śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu     towarów niebezpiecznych;
– doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
– przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla władz lokalnych. Sprawozdanie powinno być przechowywane przez 5 lat i udostępniane władzom poszczególnych państw na ich żądanie.

Obowiązki doradcy obejmują również śledzenie następujących praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa, o której mowa:
– procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych;
– praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu;
– procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
– prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa, obejmującego zmiany w przepisach oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej;
– wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, pakowania, napełniania, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
– prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, pakowania, napełniania, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
– wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów;
– uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów;
– sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w nadawanie, przewóz, pakowanie, napełnianie, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje;
– stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
– wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu, czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom;
– wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu przestrzegania wymagań dotyczących pakowania, napełniania, załadunku i rozładunku;
– wprowadzenia planu ochrony, o którym mowa w 1.10.3.2.

Jeżeli spełniasz wymogi obowiązku wyznaczenia Doradcy ADR i/lub RID

Skontaktuj się z nami.

Pomożemy określić Tobie zakres współpracy z doradcą. 
Oferujemy współpracę z Doradcami o wieloletnim doświadczeniu oraz szerokim zakresem wiedzy związanej z: 

* bezpieczeństwem przewozu materiałów niebezpiecznych transportem drogowym i/lub kolejowym,

* bezpieczeństwem wewnętrznym i bezpieczeństwie,

* magazynowania materiałów niebezpiecznych,

* ruchem drogowym lub kolejowym,

* zagadnieniami technicznymi (transportowy dozór techniczny),

* bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz innych.

Kursy prawa jazdy w Opolu

Szkolimy kierowców i przygotowujemy ich do egzaminów na prawo jazdy kategorii A, A1, A2, Am, B, B1, C, C1, D, E oraz T.

Zalety naszej szkoły:

  • Jedne z najniższych cen na Opolszczyźnie
  • Badania lekarskie i psychologiczne na miejscu
  • Testy i inne materiały szkoleniowe w cenie kursu
  • Możliwość płatności ratalnej

Dane kontaktowe

Adres biura: Opole, ul. Oleska 115
Adres placu: Opole, ul. Kępska 8B ( Tył DOM EXPO )
Telefon: 503-114-681 ; 533-380-853 
lub 77 455-84-42 ; 77 445-80-31
Email: biuro@ocsk.pl  
mBank: 95 1140 2004 0000 3002 8197 7653


Adres oddziału: Kędzierzyn-Koźle ul. Piastowska 11/6
Telefon oddziału: 507-981-726 ;777-070-957


Adres oddziału: Brzeg ul. Piastowska 17-19/3
Telefon oddziału: 507-981-719 ; 777-070-944