fbpx
Przejdź do treści

Doradztwo DGSA ADR & RID

Doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych

Wyznaczanie Doradcy

Kto musi wyznaczyć Doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych?

1.8.3.1 (ADR i RID)
Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje nadawanie lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością

Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 2021 poz. 874 i poz. 1307)

Art. 15.
1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych,  właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej „doradcą”.
2. Obowiązek wyznaczenia doradcy nie dotyczy uczestników wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych każdorazowo w ilościach mniejszych niż określone w ADR, RID lub ADN.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 Nr 227 poz. 1367 z późn. zm)

Zadania doradcy 1.8.3.3 – Umowy ADR i Umowy RID

Głównym zadaniem doradcy, przy zachowaniu odpowiedzialności kierującego przedsiębiorstwem, powinno być dążenie, poprzez zastosowanie wszystkich niezbędnych środków i działań oraz w granicach określonych zakresem działalności przedsiębiorstwa, do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób. Odnośnie do działalności przedsiębiorstwa, doradca ma w szczególności następujące obowiązki:
– śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu     towarów niebezpiecznych;
– doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
– przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla władz lokalnych. Sprawozdanie powinno być przechowywane przez 5 lat i udostępniane władzom poszczególnych państw na ich żądanie.

Obowiązki doradcy obejmują również śledzenie następujących praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa, o której mowa:
– procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych;
– praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu;
– procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
– prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa, obejmującego zmiany w przepisach oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej;
– wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, pakowania, napełniania, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
– prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, pakowania, napełniania, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
– wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów;
– uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów;
– sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w nadawanie, przewóz, pakowanie, napełnianie, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje;
– stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
– wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu, czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom;
– wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu przestrzegania wymagań dotyczących pakowania, napełniania, załadunku i rozładunku;
– wprowadzenia planu ochrony, o którym mowa w 1.10.3.2.

Jeżeli spełniasz wymogi obowiązku wyznaczenia Doradcy ADR i/lub RID

Skontaktuj się z nami.

Pomożemy określić Tobie zakres współpracy z doradcą. 
Oferujemy współpracę z Doradcami o wieloletnim doświadczeniu oraz szerokim zakresem wiedzy związanej z: 

* bezpieczeństwem przewozu materiałów niebezpiecznych transportem drogowym i/lub kolejowym,

* bezpieczeństwem wewnętrznym i technicznym,

* magazynowania materiałów niebezpiecznych,

* ruchem drogowym lub kolejowym,

* zagadnieniami technicznymi (transportowy dozór techniczny),

* bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz innych.

Kursy ADR

Kursy prawa jazdy w Opolu

Szkolimy kierowców i przygotowujemy ich do egzaminów na prawo jazdy kategorii A, A1, A2, Am, B, B1, C, C1, D, E oraz T.

Zalety naszej szkoły:

  • Jedne z najniższych cen na Opolszczyźnie
  • Badania lekarskie i psychologiczne na miejscu
  • Testy i inne materiały szkoleniowe w cenie kursu
  • Możliwość płatności ratalnej

Dane kontaktowe

Adres biura: Opole, ul. Oleska 115
Adres placu: Opole, ul. Kępska 8B ( Tył DOM EXPO )
Telefon: 503-114-681 ; 720-800-529 
lub 77 455-84-42 ; 77 445-80-31
Email: biuro@ocsk.pl  


Adres oddziału: Kędzierzyn-Koźle ul. Piastowska 11/6
Telefon oddziału: 507-981-726 ;777-070-957


Adres oddziału: Brzeg ul. Piastowska 17-19/3
Telefon oddziału: 507-981-719 ; 777-070-944

Verified by MonsterInsights