fbpx
Przejdź do treści

Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Do kogo są skierowane szkolenia zakresu obsługi urządzeń napełniania i opróżniania zbiorników transportowych?

Kursy te kierowane są do osób uczestniczących w operacjach transportowych takich jak:
załadunek, rozładunek, przeładunek  czy magazynowanie.

Szkolenia są realizowane celem przygotowania do egzaminu przed Transportowym Dozorem Technicznym i uzyskaniem
Zaświadczenia kwalifikacyjnego z obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, tzw. „NALEWAKÓW”.

Realizujemy dwa szkolenia:

  1. Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych klas:  2 , 3, 8 i 9 wg ADR / RID – Program uzgodniony z TDT Oddział Katowice Nr OT4.5930.6.2021.435.
  2. Dodatkowo na życzenie zleceniodawcy możemy przeprowadzić szkolenia z UNO dla klas 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 na jego infrastrukturze technicznej, posiadają ważną Decyzję dopuszczenia do eksploatacji – Program uzgodniony z TDT Oddział Katowice Nr OT4.5930.6.2021.435.
  3. Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone – Program uzgodniony z TDT Oddział Katowice Nr OT4.5930.6.2021.435.

Jak wyglądają takie kursy?

  • Kurs rozpoczyna się gdy zbierzemy odpowiednią ilość chętnych osób
  • Po zebraniu grupy zgłaszamy wszystkich uczestników kursu na egzamin
  • Po wyznaczeniu daty egzaminu przed TDT – Transportowy Dozór Techniczny umawiamy się wspólnie na konkretne daty kursu
  • Kurs obejmuje: 1 dzień zajęć teoretycznych, 1 dzień zajęć praktycznych oraz 1 dzień na egzamin (test i praktyka)
  • Zajęcia praktyczne są przeprowadzane w oparciu o infrastrukturę techniczną firmy posiadającej aktualną decyzję i badania dozorowe
  • Zajęcia teoretyczne odbywają się w OCSK STRAŻAK w Opolu
  • Egzamin jest przeprowadzany przez wyznaczonych egzaminatorów z Transportowego Dozoru Technicznego

Podstawy prawne

  1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321 z późn. zm.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz. U. 2012 poz. 1468
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych Dz. U. 2006 nr 181 poz. 1335 z późn. zm.
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych Dz. U. 2006 nr 199 poz. 1469 z późn. zm.
  5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych Dz. U. 2012 poz. 436 z późn. zm.
  6. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych Dz. U. 2019 poz. 1008
  7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367 późn. zm.
  8. Oświadczenie Rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Dz. U. 2023 poz. 891
  9. Oświadczenie Rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. Dz. U. 2023 poz. 789

Tematyka egzaminacyjna

Szczegółowa tematyka egzaminu sprawdzającego dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Określona poniżej tematyka ujmuje zakres wiedzy, jaki powinien posiadać kandydat ubiegający się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (urządzeń NO) . Komisja egzaminacyjna w oparciu o poniższy zestaw zagadnień w czasie egzaminu formułuje pytania uzależnione od rodzajów urządzeń NO, o obsługę których ubiega się kandydat.
I. Podstawowe wiadomości oraz znajomość przepisów dozoru technicznego oraz obsługi
urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
1. Definicja dozoru technicznego i urządzenia technicznego.
2. Jednostki dozoru technicznego oraz zakres ich działania.
3. Podstawy prawne związane z koniecznością posiadania uprawnień do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników
     transportowych.
4. Zakres i formy wykonywania dozoru technicznego.
5. Rodzaje oraz terminy badań wykonywanych przez dozór techniczny.
6. Rodzaje dokumentów wystawianych przez dozór techniczny.
7. Uprawnienia zakładów do wytwarzania, naprawy oraz modernizacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników
    transportowych.
8. Odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń do napełniania i  opróżniania zbiorników transportowych.
9. Przepisy karne związane z eksploatacją urządzeń objętych dozorem technicznym.
II. Właściwości fizyczne i chemiczne przeładowywanych materiałów.
1. Właściwości fizyczne i chemiczne materiałów niebezpiecznych z uwzględnieniem podziału na klasy wg ADR/RID.
2. Zagrożenia wynikające z własności fizycznych i chemicznych materiałów niebezpiecznych.
3. Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego.
4. Właściwości gazów sprężonych dla urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych przewożących towary niebędące
     towarami niebezpiecznymi, które są napełniane lub opróżniane pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara.
III. Konstrukcja i zasada działania urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników
transportowych oraz zbiorników transportowych
1. Ogólne wiadomości dotyczące budowy oraz oznakowania urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

2. Rodzaje wyposażenia i zasada działania wyposażenia odpowiedzialnego za
nadzorowanie funkcji bezpieczeństwa w urządzeniach do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
3. Rodzaje urządzeń alarmowych i ostrzegawczych stosowanych w urządzeniach do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
4. Ogólne wiadomości dotyczące budowy oraz oznakowania zbiorników
transportowych.
5. Kodowanie i hierarchia cystern.
6. Instalacja hermetyzacji przeładunku.
IV. Zasady obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
1. Obowiązki obsługującego urządzenie do napełniania i opróżnia zbiorników.
2. Czynności obsługującego przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
3. Ocena przydatności i przygotowanie zbiornika transportowego do napełniania.
4. Czynności robocze i kontrolne podczas napełniania i opróżniania zbiornika transportowego.
5. Czynności obsługującego po zakończeniu pracy na urządzeniu do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
6. Dokumentacja eksploatacyjna urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
7. Instrukcja stanowiskowa urządzenia do napełniania i opróżnia zbiorników transportowych.
VI. Zasady BHP oraz przeciwpożarowe.
1. Zagrożenia występujące przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz sposoby zapobiegania tym
    zagrożeniom.
2. Postępowanie w przypadku wystąpienia wycieku materiału niebezpiecznego, pożaru, wybuchu, awarii oraz nieszczęśliwego wypadku.
3. Zasady bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Stosowane narzędzia. Sprzęt
    ochrony osobistej.
4. Wyposażenie stanowisk do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w sprzęt przeciwpożarowy, jego działanie i zastosowanie.
5. Zagadnienia ochrony środowiska.
6. Zasady udzielania pierwszej pomocy

Tematyka źródło: http://www.tdt.pl/doc/7b69ec57a18067aa05f6ab2a4d729e8c.pdf

Kursy ADR

Zobacz co o kursach ADR mówią nasi absolwenci:

Kursy prawa jazdy w Opolu

Szkolimy kierowców i przygotowujemy ich do egzaminów na prawo jazdy kategorii A, A1, A2, Am, B, B1, C, C1, D, E oraz T.

Zalety naszej szkoły:

  • Jedne z najniższych cen na Opolszczyźnie
  • Badania lekarskie i psychologiczne na miejscu
  • Testy i inne materiały szkoleniowe w cenie kursu
  • Możliwość płatności ratalnej

Dane kontaktowe

 Adres biura: Opole, ul. Oleska 115

 Adres placu: Opole, ul. Kępska 8


Telefon: 503-114-681, 774-458-031 lub 77 455-84-42

Email: biuro@ocsk.pl

Adres oddziału: Kędzierzyn-Koźle ul. Piastowska 11/6

Telefon oddziału: 507-981-726

Verified by MonsterInsights