fbpx
Przejdź do treści

Regulamin OCSK

Kursy prawa jazdy

Regulamin Opolskiego Centrum Szkolenia Kierowców STRAŻAK:

I Kursy Prawa jazdy

1. Warunki przyjęcia na kurs:

aby rozpocząć szkolenie Osoba
ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi
musi spełniać następujące warunki:

 • osiągnąć odpowiedni wiek zgodny z obowiązującymi przepisami

 • posiadając Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

 • dokonując wpłaty zadatku w wysokości 400 zł za jeden kurs, lub większej kwoty, ale 400 zł z
  wpłaconej kwoty pozostaje zadatkiem.

 • Wypełnić kartę zgłoszenia i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
  wytycznymi RODO

 • zapoznać się z regulaminem Ośrodka Szkolenia Kierowców, który obowiązuje kursantów od
  momentu rozpoczęcia kursu.

 • Kurs uważa się za rozpoczęty po podpisaniu i złożeniu karty zgłoszenia w biurze OSK lub przesłaniu ją drogą elektroniczną.

2. Obowiązujące opłaty:

 • Cena kursu widnieje w cenniku znajdującym się w biurze OSK na tablicy ogłoszeń i na
  stronie internetowej
  www.ocsk.pl i może sie różnić w zależności od wybranego pakietu

 • Cena za kurs obowiązuje taka jak w dniu rozpoczęcia kursu, z wyjątkiem kursów, które trwają
  dłużej niż 6 miesięcy.

 • Jeżeli kurs trwa dłużej niż 6 miesięcy, a w międzyczasie wzrosła cena kursu, to obowiązuje
  cena z dnia zakończenia kursu. Za wyjątkiem kiedy cały kurs został opłacony z góry.

 • cena zawiera (w zależności od wybranego pakietu):
  1. komplet materiałów szkoleniowych

  2. minimalną ilość godzin teoretycznych i praktycznych przewidzianych dla danej kategorii
   prawa jazdy

  3. dostęp do programów szkoleniowych i egzaminacyjnych na sali wykładowej

  4. dostęp do platformy szkoleniowej on-line

  5. zajęcia praktyczne na placu WORD Opole

  6. umówienie na egzamin państwowy

  7. pierwszy egzamin wewnętrzny
   praktyczny

 • Ceny kursów nie obejmują opłat za orzeczenia lekarskie i psychologiczne, chyba że w cenniku jest zapisane inaczej.

 • Płatność za kurs może być rozłożona na nieoprocentowane raty w OSK rozkładanych
  indywidualnie na czas trwania kursu

 • Jeżeli został wpłacony tylko zadatek, to przed rozpoczęciem zajęć praktycznych należy wpłacić kolejną ratę w wysokości co najmniej 300 zł, kolejne raty należy wpłacać sukcesywnie do końca kursu.

 • Opłaty regulowane są w biurze OSK lub przelewem na konto bankowe, numer konta udostępniamy na życzenie klienta lub dostępny jest na podanej wyżej stronie internetowej oraz on-line za pośrednictwem portalu Przelewy24.

 • Za uiszczone w biurze wpłaty Ośrodek wystawia paragon fiskalny lub na życzenie klienta fakturę imienną lub na firmę.

 • Promocje i zniżki nie łączą się.

 • Opłaty on-line realizowane są po zapoznaniu się z regulaminem płatności on-line

  3. Teoria:

 • 1 godzina zajęć teoretycznych to 45 minut godziny zegarowej

 • Osoby, które zdały egzamin teoretyczny państwowy przed rozpoczęciem kursu, mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

 • Szkolenie teoretyczne odbywa się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w biurze ośrodka. Zajęcia przeprowadzane są cykliczne.

 • Szkolenie teoretyczne jest obowiązkowe dla wszystkich za wyjątkiem tych kategorii gdzie, według ustawy, nie ma teorii lub kandydat ma zaliczony egzamin państwowy przed rozpoczęciem kursu.

 • Z zajęć teoretycznych zwolnieni są także kandydaci, którzy teorię zaliczyli w innym ośrodku szkolenia kierowców.

 • Szkolenie teoretyczne zakończone jest egzaminem wewnętrznym dla wymaganych kategorii

 • Egzamin wewnętrzny teoretyczny jest bezpłatny

 • Do egzaminu wewnętrznego teoretycznego kursant może podchodzić tylko raz dziennie

 • Po zakończonej części teoretycznej kursant może dalej uczestniczyć w zajęciach teoretycznych na wybranych tematach

 • nieobecność na zajęciach kursant musi nadrobić uczestnicząc w kolejnych zajęciach z tego
  samego tematu

 • kursanci którzy zakończyli część teoretyczną kursu lub mają zdany egzamin państwowy mogą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych

  4. Praktyka

 • szkolenie praktyczne rozpoczyna się po zdanych teoretycznym egzaminie wewnętrznym teoretycznym lub po zdanym egzaminie państwowym teoretycznym

 • Szkolenie praktyczne obejmuje minimalną ilość godzin przewidzianą dla danej kategorii, za
  wyjątkiem wykupionych rozszerzonych pakietów.

 • Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem wewnętrznym praktycznym

 • Nieobecność na zajęciach wcześniej nie zgłoszona w biurze OSK nie jest
  zaliczana do ilości zaliczonych zajęć, a kursantowi doliczana jest kara, wysokości kary naliczana jest przez przemnożenie ilości godzin nieobecności, przez stawkę według aktualnego cennika.

 • Za nieobecność uważa się również odwołanie jazd w dniu zajęć lub w dniu roboczym
  poprzedzającym zajęcia po godzinie 14.00

 • Aby odwołać jazdy, tak aby nie została nałożona kara, należy zgłosić to najpóźniej na jeden
  dzień roboczy przed jazdami do godziny 14.00 w biurze Ośrodka osobiście lub telefonicznie.

 • Nie ma możliwość odwołania jazd na kursach, które zlecone są przez instytucje i sporządzony
  został harmonogram zajęć.

 • Nie można odwołać jazd ze względu na warunki atmosferyczne niezależnie od rodzaju kursu.

 • Ośrodek posiada tylko pojazdy które są zgodne z obowiązującymi przepisami i kursant nie może odwołać jazd ze względu na rodzaj pojazdu.

 • Kursant może odstąpić od jazd bez żadnych konsekwencji, jeżeli pojazd jest niesprawny
  technicznie.

 • Instruktorzy na zajęcia praktyczne przydzielani są losowo. Na życzenie Kursanta można Go przydzielić do konkretnego Instruktora, lecz może to skutkować rzadszą częstotliwością zajęć praktycznych

 • Zajęcia praktyczne z kat. B rozpoczynają się i kończą pod biurem OSK, w wyjątkowych
  sytuacjach można rozpocząć lub skończyć w innym miejscu po uzgodnieniu z Instruktorem i uwzględnieniu czasu na dojazd do lub z parkingu pod biurem Ośrodka.

 • Zajęcia praktyczne z pozostałych kategorii rozpoczynają się i kończą na placu manewrowym Ośrodka.

5. Koniec kursu

 • Zakończenie kursu na prawo jazdy możliwe jest po odbyciu wymaganych przepisami obowiązującego prawa zajęć teoretycznych i praktycznych w odpowiednim dla danej kategorii prawa jazdy wymiarze godzin, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego teoretycznego i egzaminu wewnętrznego praktycznego, złożeniu podpisów przez Kursanta w wymaganej prawem dokumentacji kursu, a także uregulowaniu wszystkich wymaganych opłat.

 • Egzaminy wewnętrzne kończące kurs obejmują zarówno egzamin wewnętrzny teoretyczny oraz egzamin wewnętrzny praktyczny

 • Aby przystąpić do egzaminu wewnętrznego teoretycznego należy uiścić wsytkie niezbędne
  opłaty.

 • Aby przystąpić do egzaminu wewnętrznego praktycznego kończącego kurs należy uprzednio
  umówić w biurze i zdać egzamin wewnętrzny teoretyczny, egzamin
  wewnętrzny praktyczny przeprowadzony bez wcześniejszego egzaminu
  praktycznego uważa się za nieważny.

 • Egzamin wewnętrzny praktyczny przeprowadza Instruktor prowadzący lub Instruktor wyznaczony przez Kierownika OCSK

 • W trakcie egzaminu wewnętrznego praktycznego realizowany jest na zasadach egzaminu państwowego. Instruktor wypełnia kartę przebiegu egzaminu wewnętrznego i wyszczególnia w niej popełnione przez osobę egzaminowaną błędy a na koniec analizuje przebieg egzaminu z osobą egzaminowaną.

 • Egzamin wewnętrzny praktyczny trwa nie dłużej niż 60 minut wraz z omówieniem lecz może być przerwany gdy osoba egzaminowana stworzy bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub na placu manewrowym.

 • W przypadku zakończenia egzaminu z wynikiem negatywnym, na podstawie wypełnionej karty przebiegu egzaminu praktycznego Instruktor prowadzący wraz z osobą egzaminowaną ustala dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności lub ustala kolejny termin egzaminu wewnętrznego praktycznego.

 • Pierwszy egzamin wewnętrzny praktyczny jest bezpłatny. Opłata za kolejne egzaminy są równe opłacie za jedną godzinę jazdy doszkalającej. Cennik dostępny jest na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w biurach OCSK

 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie wewnętrznym praktycznym osoba szkolona może otrzymać komplet dokumentów uprawniających do ustalenia terminu egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego, a jego PKK zostaje zaktualizowany i zwrócony.

 • Osoba szkolona na życzenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w OSK Strażak

 • Po zakończeniu kursu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni aktualizowany jest Profil Kandydata na Kierowcę, co umożliwia Kursantowi zapisanie się i przystąpienie do egzaminu państwowego w WORD.

 • Za zgodą i na życzenie kursanta istnieje możliwość umówienia na egzamin państwowy przez nasze biuro.

6. Jazdy doszkalające – uzupełniające – doskonalące

 • Po zakończeniu kursu, jeżeli zachodzi taka potrzeba, każdy nasz Kursant może dokupić dodatkowe jazdy z wybranym instruktorem.

 • Kursanci innych ośrodków mogą wykupić dodatkowe jazdy po przedstawieniu zaświadczenia o ukończonym kursie lub udostępniając nam nr PKK, jeżeli jest zaktualizowany i widnieje w nim zapis o ukończeniu danego szkolenia.

 • Jazdy dodatkowe odbywają się na pojazdach szkoleniowych OSK STRAŻAK

 • istnieje możliwość realizacji jazd dodatkowych na pojeździe osoby szkolonej, jeżeli pojazd ten jest przystosowany do szkolenia i posiada odpowiednia adnotację w dowodzie rejestracyjnym

 • Osoby posiadające już prawo jazdy mogą realizować dodatkowe jazdy w naszym Ośrodku z
  Instruktorem techniki jazdy w tym również na pojeździe własnym

 • aby zajęcia dodatkowe się odbyły wymagana jest wpłata z góry, w Ośrodku lub wpłata na konto. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia roboczego poprzedzającego zajęcia dodatkowe do godziny 14.00 lub do tej godziny przedstawić w biurze dowód wpłaty.

 • Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana lub nie zostanie przedstawiony dowód wpłaty do godziny 14.00 dnia roboczego poprzedniego zajęcia są automatycznie odwołane.

 • Jako dni robocze uznajemy każdy dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem ustanowionych świąt państwowych lub religijnych

7. Rezygnacja

 • w przypadku rezygnacji z kursu OSK Strażak potrąca się z niewykorzystanej części zadatek w wysokości 400 zł za jeden kurs

 • jeżeli kurs nie może się odbyć ze względu na ewidentną winę Ośrodka, zwrócona jest cała
  wpłacona kwota powiększona o zadatek.

 • rezygnacja przed rozpoczęciem zajęć praktycznych – zwrot wpłaconej kwoty z potrąceniem
  zadatku w wysokości 400 zł od kursu.

 • rezygnacja podczas zajęć praktycznych – zwrot wpłaconej kwoty z potrąceniem zadatku w wysokości 400 zł od kursu oraz kwoty za zajęcia praktyczne wyliczonej w następujący sposób (ilość zaliczonych zajęć praktycznych przemnożona przez cenę 1h zajęć dodatkowych według aktualnego cennika)

 • W razie przerwy w kursie trwającej dłużej niż 3 miesiące, Kursanta będą obowiązywały nowe ceny kursów, jeżeli zostaną wprowadzone nowe

 • W razie przerwy w kursie trwającej dłużej niż 24 miesiące, Kursantowi nie będzie przysługiwało
  prawo zwrotu kwoty uiszczonej za kurs w zakresie niewykorzystanych (nieodbytych) zajęć.

 • za zadatek uważa się pierwszą wpłatę Kursanta, bez względu na tytuł wpłaty. Zadatek stanowi opłatę manipulacyjną. Opłata manipulacyjna zawiera m.in. opłatę za zarządzenie procesem szkolenia, za administrowanie systemem zapisów, gotowość do wykonania usługi.

  8. Udostępnienie pojazdu Ośrodka Szkolenia
  Kierowców na egzamin państwowy w WORD

 • Pierwsze podstawienie pojazdu należącego do OCSK na egzamin praktyczny w WORD w przypadku gdy WORD nie dysponuje pojazdem na którym kursant ukończył szkolenie wliczone jest w cenę kursu podstawowego.

 • Każde kolejne udostępnienie pojazdu wiąże się z dodatkową opłatą. Ta sama opłata dotyczy kursantów szkoleń uzupełniających.

 • Przed zapisaniem się na egzamin państwowy w WORD, Kursant zobowiązany jest do uzyskania zgody na udostępnienie pojazdu przez kierownika OCSK.

 • Udostępnienie pojazdu OCSK na egzamin w WORD jest możliwe tylko w momencie, w którym egzamin umawiany jest przez biuro naszego ośrodka


9. Odpowiedzialność
Kursanta za wyrządzone szkody

 • Kursant ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w lokalach OCSK zarówno umyślnie jak i nie umyślnie.

 
10. Sprzedawca
Sprzedawcą jest:
OCSK STRAŻAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Opolu, przy ulicy Oleskiej 115; 45-231
NIP 7543345149
KRS 0000927482

Kursy prawa jazdy w Opolu

Szkolimy kierowców i przygotowujemy ich do egzaminów na prawo jazdy kategorii A, A1, A2, Am, B, B1, C, C1, D, E oraz T.

Zalety naszej szkoły:

 • Jedne z najniższych cen na Opolszczyźnie
 • Badania lekarskie i psychologiczne na miejscu
 • Testy i inne materiały szkoleniowe w cenie kursu
 • Możliwość płatności ratalnej

Dane kontaktowe

 Adres biura: Opole, ul. Oleska 115

 Adres placu: Opole, ul. Kępska 8
Telefon: 503-114-681, 774-458-031 lub 77 455-84-42
E-mail:
biuro@ocsk.pl


Adres oddziału: Kędzierzyn-Koźle ul. Piastowska 11/6
Telefon oddziału: 507-981-726


Adres oddziału: Brzeg ul. Piastowska 17-19/3
Telefon oddziału: 507-981-719

Verified by MonsterInsights