Transport materiałów niebezpiecznych

W niniejszym wpisie postaram się przybliżyć tematykę towarów niebezpiecznych, tzn.:

  • czym są, 
  • jaka jest ich klasyfikacja,
  • jakie są formy przewozu,
  • jak zabezpieczać materiały niebezpieczne w trakcie przewozu.

Co to są materiały niebezpieczne?

W Umowie ADR zawarto definicję: „Towary niebezpieczne oznaczają materiały i przedmioty, których przewóz na podstawie ADR jest zabroniony, albo jest dopuszczony wyłącznie na warunkach podanych w ADR”.

Klasy materiałów niebezpiecznych

Dla lepszego zrozumienia tej dość zawiłemu pojęciu należy poznać klasyfikację towarów niebezpiecznych. Zgodnie z ADR, rozróżnia się następujące klasy towarów niebezpiecznych: 

Klasa 1 Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi 

Klasa 2 Gazy 

Klasa 3 Materiały zapalne ciekłe 

Klasa 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimery-zujące i materiały wybuchowe odczulone stałe 

Klasa 4.2 Materiały podatne na samozapalenie 

Klasa 4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne 

Klasa 5.1 Materiały utleniające 

Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne 

Klasa 6.1 Materiały trujące 

Klasa 6.2 Materiały zakaźne 

Klasa 7 Materiały promieniotwórcze 

Klasa 8 Materiały żrące 

Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne 

Powyższy podział wynika z zagrożeń dominujących. Pamiętać należy, że oprócz wspomnianych w każdej z tych klas mogą występować zagrożenia wtórne (dodatkowe). Te zagrożenia wpływają na bezpieczeństwo: 

  • życia i zdrowia ludzkiego, 
  • funkcjonowania środowiska naturalnego,
  • publiczne oraz indywidualne.

W niektórych klasach dla usystematyzowania poziomu zagrożeń wprowadzono grupy pakowania (GP). Występują one w klasach 3, 4.1 (inne niż materiały samorektywne), 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 i 9.

I GP zawiera towary o najwyższy poziomie natężenia niebezpieczeństwa (np.: silnie żrące). 

II GP określa towary o średnim poziomie natężenia wartości niebezpiecznych (np.: żrące). 

III GP to zbiór towarów o najniższym  nasileniu zagrożeń (np.: słabo żrące). 

Jak wygląda przewóz materiałów niebezpiecznych?

Towary niebezpieczne można przewozić w trzech możliwych wariantach:

  1. przewóz w sztukach przesyłek, czyli w pojedynczych certyfikowanych opakowaniach;
  2. przewóz luzem, czyli nieopakowanych materiałów stałych lub przedmiotów w pojazdach, kontenerach;
  3. przewóz w cysternach, czyli w zbiornikach dużej pojemności zamontowanych na stałe do pojazdu, przyczepy (naczepy) lub zabudowanego w ramie kontenera gdzie towar jest przy użyciu ciśnienia napełniany, opróżniany. 

Czy należy mieć ukończony kurs ADR dla kierowców na przewóz materiałów niebezpiecznych?

Jak widać z powyższych zapisów tematyka jest dość złożona i aby bezpiecznie realizować proces przewozu towarów niebezpiecznych niezbędnym jest udział w kursie. Warto więc odbyć i ukończyć kursy ADR, zgodnie z potrzebą przewozową. Rodzaje kursów przedstawię w kolejnym wpisie.

Podsumowanie

Tak, więc podsumowując, kierowca, który ma ukończony kurs ADR jest pożądanym pracownikiem, nie tylko na polskim ale i na zagranicznym rynku pracy. To nie tylko szansa na wyższe zarobki ale przede wszystkim wyższy poziom rozumienia zagrożeń z jakimi ma do czynienia kierowca, ale nie tylko.